Privacy policy

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.glikol.net.
 2. Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest usługodawca, tj.:Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „TIM” Andrzej Barczyk
 3. zarejestrowany pod adresem 32-340 Gołaczewy ul. Jasna 19 , wpisany do rejestru przedsiębiorców w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 637-000-58-08 REGON 271859821
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności klientów przewidzianych Ustawą OODO.

Zakres i cel zbieranych danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w sklepie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w sklepie, w szczególności:
  1. w celu rejestracji w sklepie;
  2. w celu składania i realizacji zamówienia / rezerwacji oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w sklepie internetowym;
  3. w celu publikacji treści.
 2. W celu realizacji zamówienia usługodawca zbiera następujące dane – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub inne dane podane przez usługodawcę w sklepie lub w trakcie kontaktu z klientem.
 3. W celu rejestracji konta klienta w sklepie zbierane są następujące dane klienta: imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w sklepie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności sklepu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji zamówienia lub rejestracji konta klienta.
 5. Dane osobowe klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w sklepie przetwarzane są przez usługodawcę w celu:
  1. obsługi procesu rejestracji, logowania do konta klienta.
  2. sprzedaży klientom produktów oraz ich dostawy klientom,
  3. obsługi procesu publikacji treści i powiązanych z nim funkcjonalności,
  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  6. tworzenia raportów i analiz na potrzeby usługodawcy dotyczących funkcjonowania sklepu, w tym statystyk oglądalności podstron sklepu,
  7. dostosowania sklepu do potrzeb klientów.
 6. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez klienta, dane osobowe klienta przetwarzane są przez usługodawcę w celu:
  1. marketingu działalności usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
  2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez usługodawcę na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera.
 7. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze sklepu dane dotyczące klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych systemu, przez pliki cookies.
 8. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się klienta z systemem sklepowym, w logach systemowych sklepu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego klienta, z którego klient łączy się ze sklepem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego klienta, a także czasu połączenia klienta z systemem sklepowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności klienta w sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania sklepu do potrzeb klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania sklepu.
 9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez klienta. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których klient, korzysta z systemu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie systemu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację sklepu do potrzeb klientów,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego,
  4. personalizację przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania systemu sklepowego.

W sklepie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których klient korzysta ze sklepu.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie.

W sklepie internetowym mogą też być wykorzystywane również cookies zamieszczane przez partnerów usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów usługodawcy.

Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych klienta lub innych danych, o których mowa w polityce prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania sklepem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych klienta lub innych danych, o których mowa w polityce prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz usługodawcy lub bezpośrednio klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu, w tym realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom usług przewozowych (doręczenie towarów).

Prawa i obowiązki klienta

 1. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@www.glikol.net lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych po zalogowaniu w koncie klienta.
 2. W przypadku, gdy usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: biuro@www.glikol.net lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres usługodawcy: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „TIM” Andrzej Barczyk
 3. Jeżeli klient umieszcza w systemie sklepowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych klientów sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze sklepu internetowego.

Zabezpieczenie danych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać usługodawcy na adres e-mail biuro@www.glikol.net